Leycon Inspectie deskundig in bodembeschermende voorzieningen

Leycon Inspectie is actief op het vlak van inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen en het verstrekken van Verklaringen Vloeistofdichte Voorzieningen.

Zie onze diensten Neem contact op

OVER LEYCON INSPECTIE

Leycon Inspectie is door RWS Leefomgeving, onderdeel Bodem+, erkend voor de werkzaamheid "periodieke inspectie van bod embeschermende voorzieningen" in het kader van het besluit bodemkwaliteit als bdoeld in artikel 2.1. eerste lid onder g van de regeling bodemkwaliteit. De erkenning geldt voor de verrichtingen AS SIKB 6701 en AS SIKB 6703.

Leycon Inspectie is aangesloten bij de stichting ODI/VDV (onafhankelijke deskundige inspecteurs voor vloeistofdichte voorzieningen). De kwaliteit van de door Leycon Inspectie uitgevoerde inspecties is hierdoor geborgd en in heel Nederland erkend.

 

De overheid (Rijk, provincie, gemeenten) maar ook verzekeringsmaatschappijen eisen bij bedrijfsmatige activiteiten die de bodem kunnen belasten (bodembedreigende activiteiten) veelal een vloeistofdichte voorziening die aan verschillende eisen moet voldoen. Leycon Inspectie is gespecialiseerd en geaccrediteerd om bodembeschermende voorzieningen te inspecteren op vloeistofdichtheid.

Voor het periodiek beoordelen of een voorziening als vloeistofdicht kan worden aangemerkt wordt de AS SIKB 6700 ( en de protocollen 6701 en 6703) gebruikt. Als een voorziening, na een beoordeling door een Onafhankelijk Deskundig Inspecteur, op basis van de criteria vastgelegd in dit beoordelingsschema als vloeistofdicht wordt aangemerkt, kan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden verstrekt.

Leycon Inspectie is geaccrediteerd  door de raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO/IEC 17020- type A inspectie organisatie- voor de werkvelden; vloeren, wanden, verhardingen en bedrijfsrioleringen. Hierdoor wordt door leycon Inspectie aantoonbaar voldaan aan de hoge eeisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid die gesteld zijn in de norm. De door de RvA verstrekte accreditatie is bekend onder de registratiecode I216. Leycon Inspectie is hierdoor bevoegd  en heeft de kwalificatie om middels een rapportage, voor voorzieningen die aan de gestelde criteria voldoen, een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te verstrekken.